Mwynhewch ffordd o fyw mwy hamddenol

yn Llawrbetws Leisure

Agos at weithgareddau anturus.

Dim ond tafliad carreg oddi wrth rai o’r gweithgareddau awyr agored gorau yng Ngogledd Cymru.

Darganfod Gogledd Cymru

Y lleoliad perffaith i aros tra’n gweld y cyfan sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig

1
1

Croeso i Llawrbetws Leisure

Un o brif barciau cartrefi gwyliau, llety gwyliau a charafannau teithio yng Ngogledd Cymru.

llawrbetws aerial view 2014 north wales snowdonia national park

Mae Llawrbetws yn safle tawel, heddychlon yng nghalon Gogledd Cymru, wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Lleolir y parc ar ffordd yr A494 o Gorwen i’r Bala, ac mae’n cynnig man rhagorol ar gyfer crwydro Gogledd Cymru, ynghyd â mwynhau ei holl atyniadau, yn cynnwys llu o lwybrau cerdded lleol a golygfeydd ysblennydd o’r mynyddoedd sy’n amgylchynu’r safle.

Busnes teuluol y teulu Evans yw hwn, ac mae eu profiad blaenorol o gadw parc gwyliau mwy o faint yn gaffaeliad mawr. Ffermwr da byw oedd Geraint, sy’n Gymro Cymraeg, yn wreiddiol a bu Jane yn gweithio ym maes rheolaeth arlwyo. Mae gan eu merched, Ruth a Mary, ddiddordeb mawr yn y busnes er nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol ar hyn o bryd. Mae Spot, y ci bach Jack Russell, yn dipyn o gymeriad ac mae’n mwynhau cael sylw a mwythau.

Mae Geraint a Jane wrth eu boddau yn gweithio mewn rhan mor ddeniadol o’r byd ac yn mwynhau rhannu hyn â’u hymwelwyr.

Ymlaciwch, mwynhewch y golygfeydd a’r mynyddoedd ysblennydd ac atyniadau twristiaid eraill gerllaw yn cynnwys…

  • Cerdded a dringo mynyddoedd
  • Rafftio dŵr gwyn, ceufadu, canŵio
  • Beicio mynydd a beicio ar y ffyrdd
  • Pysgota plu a physgota bras ar ddŵr ffres
  • Gweithgareddau chwaraeon awyr agored eithafol
  • Cyrchfannau ymweliadau dydd i’r teulu cyfan
willerby lyndhurst holiday home north wales

Cartrefi gwyliau

Mae gan Llawrbetws 70 llain mewn 15 erw, pob un â chysylltiad i’r prif gyflenwad trydan a dŵr a phibellau nwy. Mae mwyafrif y llecynnau â golygfeydd pellgyrhaeddol o’r mynyddoedd a’r tirwedd amgylchynol.

Gweld mwy

caravan camping tourer north wales

Carafannau teithio

Mae Llawrbetws yn cynnwys ardal fechan ar gyfer carafannau teithio a chartrefi modur mewn rhan ddistaw o’r parc â golygfeydd godidog o’r cefn gwlad amgylchynol. Mae cyfleusterau eraill ar y safle hefyd.

Gweld mwy

traditional north wales farmhouse holiday accommodation

Llety Gwyliau

Ffermdy mawr traddodiadol yw Llawrbetws Uchaf sy’n cynnwys chwe ystafell wely, cegin deuluol fawr, gardd draddodiadol, sba twb poeth, cyfleusterau golchi a sychu dillad a lolfa’n cynnwys stôf llosgi coed.

Gweld mwy